Ik ben boos, zeg maar gewoon woest. Als ik ergens niet tegen kan is het wel onrecht, helemaal als dit onrecht mij persoonlijk overkomt. Er klopt iets niet, er gaat iets niet goed, maar ben ik de enige die het niet snapt?

Ik heb als ZZP’er bij een verzuimverzekeraar een arbeidsongeschiktheidverzekering (AOV) afgesloten. Uit de berichtgeving van de afgelopen periode blijkt, dat ik als ZZP’er in de minderheid ben die een AOV heeft afgesloten. Ik ben mij echter bewust van de risico’s van arbeidsongeschiktheid en ben bereid de premie hiervoor te betalen.

Als geen ander weet ik, door positieve ervaringen in de afgelopen jaren in samenwerking met bedrijven en verzekeraars, hoe belangrijk het is om te investeren in preventie. Ik heb dit ook voor mijzelf succesvol toegepast. Alleen deze verzuimverzekeraar straft mij nu letterlijk voor deze actie, door mij uit te sluiten van een uitkering voor arbeidsongeschiktheid, mocht ik uitvallen vanwege klachten van psychische aard. Het frustrerende is dat de verzuimverzekeraar, juist in een eerder stadium in hun correspondentie naar mij en de mede verzekerden aangeeft en een beeld schetst, preventie erg belangrijk te vinden. Dit door bijvoorbeeld mij en mijn gezinsleden in de gelegenheid te stellen om gratis gebruik te maken van een bureau die oa psychische ondersteuning biedt. Ik was positief verrast door de visie en mogelijkheden die de verzuimverzekeraar hierin biedt. Dit beeld is inmiddels totaal tegenovergesteld.

Een nadere toelichting hoe het zo gekomen is.

In 2014 pleegt mijn enige broer totaal onverwachts zelfmoord. Niemand die dit heeft zien aankomen, als nabestaande blijf je met veel vragen zitten en heb je tijd nodig dit trauma te verwerken. Een gebeurtenis, waar ik zelf geen enkele invloed op had, maar mij wel is overkomen. Ik had voor mijzelf besloten om deze traumatische gebeurtenis te verwerken met een behandeling via een psycholoog. Deze behandeling heeft zijn gewenste resultaat gehad, waardoor het voor mij mogelijk is de traumatische gebeurtenis een plek te geven om daar in de toekomst geen verdere klachten en beperkingen van te ervaren. De afgelopen jaren was er ook geen moment dat ik dreigde arbeidsongeschikt te raken. Het ondergaan van de behandeling was puur preventief bedoeld, om mogelijke klachten en beperkingen in de toekomst voor te zijn.

Bij het overgaan van mijn AOV naar een ander verzuimverzekeraar, werd ik totaal onverwachts geconfronteerd met een uitsluitingsgrond. Mijn verontwaardiging en onbegrip is daarom ook groot, dat de verzuimverzekeraar mij bewust uitsluit van een mogelijke uitkering, als ik met bepaalde gezondheidsklachten zou gaan uitvallen. Ik heb mij in eerste instantie gewend tot de formele weg om overleg met de verzuimverzekeraar te hebben, echter dit telefonische contact is niet naar wens verlopen met de betreffende medewerker van de verzuimverzekeraar. Er was geen enkele mogelijkheid en bereidwilligheid vanuit de verzuimverzekeraar, om naar mijn specifieke situatie te kijken. Halsstarrig blijft men zich achter regels en procedures verschuilen, waarmee de verzuimverzekeraar zijn eigen uitgangspunt op het gebied van preventie toen al totaal ongeloofwaardig maakte.

Via een tip kreeg ik door, dat het mogelijk was om een klacht in te dienen bij de verzuimverzekeraar, rechtstreeks gericht aan de directie. Kortgeleden heb ik deze klacht ingediend. Niet snel daarna werd ik gebeld door een adviseur van de verzuimverzekeraar. Ik vond het een zeer prettig gesprek, deze adviseur snapte mijn situatie volledig en deed de toezegging, dat mijn persoonlijke situatie besproken zou worden in het directie overleg. Dit gaf mij een goed gevoel. Binnen 2 weken werd ik vervolgens teruggebeld door deze adviseur. De adviseur vertelde mij, dat ondanks mijn onderbouwing en motiverende verhaal, de verzuimverzekeraar toch bij het standpunt blijft dat de uitsluitingsgrond van kracht blijft……  Ik was met stomheid geslagen.De reden hiervoor is het feit, doordat ik preventief een behandeling heb ondergaan, statistisch gezien de % kans op uitval hoger ligt. Ik heb de adviseur voorgehouden, dat het dus beter is om preventief geen behandeling in te zetten, te wachten op het moment dat je klachten en beperkingen gaat ondervinden, je arbeidsongeschikt raakt en dan vervolgens recht hebt op een uitkering. Ik pas op dat moment gebruik maak om een behandeling in te zetten. Dit klopt toch niet???? Louis van Gaal zei ooit eens op een persconferentie: “ Ben ik nou degene die zo slim is, of ben jij nou zo dom”? Bij de overweging van de directie blijkt maar weer, dat men zich krampachtig achter dit soort regels verschuilt en niet bereid is te kijken naar uitzonderingen en daar ook moeite voor wil doen. Jammer voor een organisatie, die je het gevoel probeert te geven preventie belangrijk te vinden. Maar als het er echt op aankomt niet thuis geeft.

Ik heb voor mijn gevoel een kostenbesparing gerealiseerd voor de verzuimverzekeraar, op kosten van een zorgverzekeraar een preventieve behandeling ingezet, waardoor de kans op uitval en dus schadelast voor de verzuimverzekeraar wordt verkleind. Deze houding en opvatting van de verzuimverzekeraar, zorgt er juist voor dat de schadelast eerder zal toenemen dan afnemen. Het zou de verzuimverzekeraar sieren in bepaalde gevallen een uitzondering te maken, die gemotiveerd kan worden, doordat bijvoorbeeld een extern adviseur een risicoprofiel kan opstellen ivm mogelijke uitval in de toekomst. Dan laat je als organisatie zien preventie wel degelijk belangrijk te vinden en te belonen. Nu word je feitelijk gestraft door preventief een interventie ingezet te hebben, die juist in het voordeel van de verzuimverzekeraar is……..

Ik ga niet uitvallen door het inzetten van deze preventieve interventie, maar toch voelt het onrechtvaardig, dat je vanuit de verzuimverzekeraar hier niet in gesteund wordt en het vertrouwen krijgt.